П О С Л О В Н И К   О   Р А Д У

 

ШКОЛСКОГ  ОДБОРА 

 

МУЗИЧКЕ ШКОЛЕ ,, КОСТА МАНОЈЛОВИЋ ''

С м е д е р е в о

 

 

Смедерево, март  2018.

   На основу чл. 85. Статута Школе ( дел. бр. ________ од ____________године ) Школски одбор на седници одржаној дана _____________  године,  доноси

 

 

 

 

П О С Л О В Н И К    О   Р А Д У

ШКОЛСКОГ  ОДБОРА

МУЗИЧКЕ ШКОЛЕ ,, КОСТА МАНОЈЛОВИЋ ''

С м е д е р е в о

 

 

 

 

 

  ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ

 

 

Члан 1.

Овим пословником ближе се уређује организација и рад Школског одбора Музичке школе ,, Коста Манојловић '' (у даљем тексту: Школски одбор), а нарочито: припремање и сазивање седнице, ток седнице и одлучивање,  одржавање реда на седници, одлагање и прекид седнице, као и вођење записника са седнице Школског одбора.

  Питања која се односе на начин рада школског одбора, а која нису уређена овим Пословником, могу се уредити Одлуком школског одбора.    

 

 

САСТАВ И ИМЕНОВАЊЕ ОРГАНА УПРАВЉАЊА

 

Члан 2.

            Школски одбор има девет чланова укључујући и председника.

            Председника бирају чланови већином гласова од укупног броја чланова.

            Школски одбор представља и заступа председник Школског одбора (у даљем тексту: председник), а у случају спречености председника, његов заменик.

           Орган управљања чине по три представника из реда запослених у установи, родитеља, односно других законских заступника и три представника на предлог јединице локалне самоуправе.

           Чланове органа управљања установе именује и разрешава скупштина јединице локалне самоуправе, а председника бирају чланови већином гласова од укупног броја чланова органа управљања.

           Чланове органа управљања из реда запослених предлаже васпитно-образовно, односно наставничко веће, за школу са домом – наставничко и педагошко веће, на заједничкој седници, а из реда родитеља – савет родитеља, тајним изјашњавањем.

           За члана органа управљања не може да буде предложено ни именовано лице:

1) које је правноснажном пресудом осуђено за кривично дело за које је изречена безусловна казна затвора у трајању од најмање три месеца или које је правноснажно осуђено за кривично дело: насиље у породици, одузимање малолетног лица, запуштање и злостављање малолетног лица или родоскврнуће; за кривична дела примање или давање мита; за кривично дело из групе кривичних дела против полне слободе, против правног саобраћаја и против човечности и других добара заштићених међународним правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, ни лице за које је, у складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање;

2) које би могло да заступа интересе више структура (родитеља, односно других законских заступника, запослених у установи, представника јединице локалне самоуправе), осим чланова синдиката;

3) чији су послови, дужност или функција неспојиви са обављањем послова у органу управљања у складу са законом којим се уређује спречавање сукоба интереса при вршењу јавних функција;

4) које је већ именовано за члана органа управљања друге установе;

5) које је изабрано за директора друге установе;

6) које обавља послове секретара или помоћника директора те установе;

7) у другим случајевима, утврђеним законом.

           Ако овлашћени предлагач не спроведе поступак у складу са овим законом или предложи кандидата супротно одредбама овог закона, скупштина јединице локалне самоуправе одређује рок за усклађивање са овим законом.

          Ако овлашћени предлагач ни у датом року не поступи у складу са овим законом, скупштина јединице локалне самоуправе именоваће чланове органа управљања без предлога овлашћеног предлагача.

          Уколико је предлог овлашћених предлагача за члана органа управљања из реда запослених у установи и родитеља спроведен у складу са законом, скупштина јединице локалне самоуправе дужна је да усвоји њихов предлог.

          Скупштина јединице локалне самоуправе доноси решење о именовању органа управљања.

          Изузетно, орган управљања коме је истекао мандат наставља са радом до именовања привременог органа управљања.

          Решење о именовању, односно разрешењу органа управљања коначно је у управном поступку.

 

МАНДАТ ОРГАНА УПРАВЉАЊА

Члан 3.

              Мандат органа управљања траје четири године.

            Поступак за именовање чланова органа управљања покреће се најкасније три месеца пре истека мандата претходно именованим члановима органа управљања, а предлог овлашћених предлагача доставља се скупштини јединице локалне самоуправе најкасније месец дана пре истека мандата претходно именованим члановима.

            Скупштина јединице локалне самоуправе разрешиће, пре истека мандата, поједине чланове, укључујући и председника или орган управљања установе, на лични захтев члана, као и у случају да:

1) орган управљања доноси незаконите одлуке или не доноси одлуке које је на основу закона и статута дужан да доноси;

2) члан органа управљања неоправданим одсуствовањима или несавесним радом онемогућава рад органа управљања;

3) у поступку преиспитивања акта о именовању утврди неправилности;

4) се покрене иницијатива за разрешење члана органа управљања на предлог овлашћеног предлагача, односно због престанка основа по којем је именован у орган управљања;

5) наступи услов из члана 116. став 9. овог закона.

          Испуњеност услова из става 3. тач. 1)–3) и 5) овог члана, утврђује просветни инспектор о чему обавештава надлежни орган јединице локалне самоуправе.

          Изборни период новоименованог појединог члана органа управљања траје до истека мандата органа управљања.

           Када Министарство утврди неправилности у поступку именовања, односно разрешења органа управљања, скупштина јединице локалне самоуправе дужна је да одмах, а најкасније у року од 15 дана од дана достављања акта којим се налаже мера, отклони утврђене неправилности.

           Ако скупштина јединице локалне самоуправе не покрене поступак за преиспитивање акта о именовању, односно разрешењу органа управљања и не усагласи га са овим законом, у року из става 6. овог члана, министар разрешава постојећи и именује привремени орган управљања установе најкасније у року од 15 дана.

 

ПРИВРЕМЕНИ ОРГАН УПРАВЊАЉА

Члан 4.

           Министар именује привремени орган управљања установе ако јединица локалне самоуправе не именује орган управљања до истека мандата претходно именованим члановима органа управљања.

           Мандат привременог органа управљања установе траје до именовања новог органа управљања од стране јединице локалне самоуправе.

 

Члан 5.

 

Председник, односно његов заменик и секретар Школе (у даљем тексту: секретар) старају се о правилној примени  одредаба овог Пословника.

Одредбе овог Пословника примењују се на сва лица која присуствују седници.

 

 

КОНСТИТУИСАЊЕ НОВОГ ШКОЛСКОГ ОДБОРА

 

Члан 6.

            Конститутивну седницу (прва седница новог сазива Школског одбора) сазива председник Школског одбора претходног сазива и руководи седницом до верификације мандата новоизабраних чланова  и избора председника.

            На конститутивној седници се верификује мандат нових чланова Школског одбора и врши избор председника, заменика и записничара школског одбора.

 

 

 

НАДЛЕЖНОСТ ОРГАНА УПРАВЉАЊА

Члан 7.

          Орган управљања установе:

1) доноси статут, правила понашања у установи и друге опште акте и даје сагласност на акт о организацији и систематизацији послова;

2) доноси предшколски, школски, односно васпитни програм (у даљем тексту: програм образовања и васпитања), развојни план, годишњи план рада, усваја извештаје о њиховом остваривању, вредновању и самовредновању;

3) утврђује предлог финансијског плана за припрему буџета Републике Србије;

4) доноси финансијски план установе, у складу са законом;

5) усваја извештај о пословању, годишњи обрачун и извештај о извођењу екскурзија, односно наставе у природи;

6) расписује конкурс за избор директора установе;

7) даје мишљење и предлаже министру избор директора установе;

8) закључује са директором установе уговор из члана 124. став 1. овог закона;

9) одлучује о правима и обавезама директора установе;

10) доноси одлуку о проширењу делатности установе;

11) разматра поштовање општих принципа, остваривање циљева образовања и васпитања и стандарда постигнућа и предузима мере за побољшање услова рада и остваривање образовно-васпитног рада;

12) доноси план стручног усавршавања запослених и усваја извештај о његовом остваривању;

13) одлучује по жалби на решење директора;

14) обавља и друге послове у складу са законом, актом о оснивању и статутом.

        Орган управљања доноси одлуке већином гласова укупног броја чланова.

        Седницама органа управљања присуствује и учествује у њиховом раду представник синдиката у установи, без права одлучивања.

        Седницама школског одбора присуствују и учествују у њиховом раду два представника ученичког парламента, без права одлучивања.

        За обављање послова из своје надлежности орган управљања одговара органу који га именује и оснивачу.

 РАД ШКОЛСКОГ ОДБОРА

 

Члан 8.

Школски одбор , по правилу ради и одлучује на седници.

Седнице Школског одбора одржавају се по правилу у просторијама школе.

Изузетно, у хитним случајевима седнице се могу одржати и телефонским путем када за то постоје оправдани разлози по оцени  председника Школског одбора. 

Одлука о појединим питањима се може донети и на тзв. електронској седници, тако што  се свим члановима Школског одбора у исто време доставља материјал о одређеном питању. Чланови одбора дају мишљење или гласају  електренском поштом.

Мишљење  или одлука  се заводе, оверавају, потписује председник и одлаже се као саставни део одржане електронске седнице.

Одржавање седнице објављује се на огласној табли.

 

                                                  Члан 9.

Седнице се одржавају по потреби, у складу са динамиком утврђеном Планом рада Школског одбора, који је саставни део Годишњег плана рада школе.    

 

Члан 10.   

       Седници Школског одбора присуствују и учествују у његовом  раду два представника ученичког парламента, без права одлучивања.

Седницама присуствују директор и секретар, а могу присуствовати и друга лица као известиоци по појединим тачкама дневног реда.

 

Члан 11.  

           

            Рад Школског одбора је јаван.

У случајевима када то налажу  интереси школе или правила о чувању пословне тајне, Школски одбор може одлучити да седница или један њен део,  не буде јавна. У том случају седници присуствују само лица чије је присуство обавезно.

            Када се решава по приговору ученика јавност је искључена.

 

                                   

 САЗИВАЊЕ И ПРИПРЕМАЊЕ  СЕДНИЦЕ

                                                             

Члан 12.

              Седнице Школског одбора  сазива и њима  председава председник.

            У случају његове спречености седницу сазива и њоме председава његов заменик.

Иницијативу за одржавање седнице може поднети директор, једна трећина чланова Одбора, Наставничко веће, Савет родитеља и Ученички парламент.

Председник утврђује потребу за одржавање  седнице.

 

Члан 13.

 У припреми седнице учествују председник Школског одбора,  директор и секретар школе и друга лица  за послове из делокруга свога рада, ако су на дневном реду седнице.

Припремање седнице  подразумева:

 1. утвривање предлога дневног реда.
 2. одређивање известиоца по појединим питањима,
 3. припремање одговарајућег материјала,

 

Члан 14.            

У предлог дневног реда Школског одбора могу се уврстити  само питања из надлежности  Школског одбора прописаних  Законом  и  Статутом школе.

 

Члан  15.

У позиву за седницу се морају назначити предлог дневног реда, дан, час и место одржавања седнице.

Позив за седницу мора се доставити члановима најкасније три дана пре одржавања седнице. Изузетно, седница се може сазвати и у краћем року, о чему одлучује председник.

            Уз позив за седницу се доставља и материјал, односно извод из материјала.

            Поједини материјали се могу доставити и касније, на сам дан седнице, уколико из оравданих разлога нису могли да буду достављени раније.

            Позив за седницу и материјал се члановима Школског одбора по правилу доставља електронским путем.

              

 

ТОК РАДА НА СЕДНИЦИ

 

Члан 16.

Седницама  Школског одбора председава председник, односно његов заменик.

Председник утврђује присутност и одсутност чланова.

Школски одбор ради и одлучује на седници којој присуствује већина чланова Школског одбора (најмање пет чланова).

Председник отвара седницу и пошто претходно утврди постојање кворума констатује да седница може да почне са радом.

У противном, одлаже седницу за 24 сата.

Уколико се ни на одложеној седници не постигне кворум заказује се нова седница на начин предвиђен овим пословником.

 

Члан 17.

            Право и дужност члана школског одбора је да присуствује седници.

            У случају спречености да присусуствује седници, члан је дужан да обавести секретара најкасније један дан пре одржавања седнице.

            Оправданост одсуствовања са седнице утврђује председник, о чему се обавештава Школски одбор пре почетка седнице.

            Школски одбор  ће покренути поступак за разрешење дужности члана Школског одбора када се утврди  да  нередовно (најмање три пута узастпно) неоправдано не присуствује седницама.

 

                                                                  Члан 18.

Председник Школског одбора, односно његов заменик стара се да се рад на седници одвија према утврђеном дневном реду;

 

                                                           Члан 19.

Школски одбор на седници врши усвајање записника са претходне седнице, а директор подноси извештај о извршавању  донетих одлука.

    

  Члан 20.

Председник проглашава коначно утврђени дневни ред седнице, па се прелази на расправљање о појединим тачкама дневног реда.

У разматрању дневног реда равноправно учествују сви чланови Школског одбора.

 

Члан 21.

Извештај о одређеним тачкама дневног реда подноси известилац.

Пошто известилац заврши своје излагање, председник позива на дискусију.

 

Члан 22.

 

У току дискусије по појединим питањима  дневног реда, чланови могу преко председника тражити додатна  објашњења.

Ако је за давање одговора потребно да се прикупе одређени подаци или посебна документација, може се одобрити да се одговор да на наредној седници.

 

Члан 23.

 

Свако ко жели да учествује у расправи мора претходно добити дозволу од председника. Учесници расправе добијају реч . Пријављени учесник треба да говори само о питању из дневног реда, избегавајући опширност.

У нарочито оправданим случајевима може се ограничити време говора појединих учесника у расправи.

 

 

Члан 24.

 

Када се заврши расправа о појединој тачки дневног реда и донесе одлука или закључак прелази се на  следећу.

 Изузетно, може се одлучити да се, с обзиром на повезаност појединих питања, заједнички расправља о двема или више тачака дневног реда.

 

 

ОДЛУЧИВАЊЕ

 

Члан 25.

 

Школски одбор ради и одлучује на седници којој присуствује већина чланова Школског одбора (пет, односно, у проширеном сазиву  шест   чланова).

Одлука је донета када се за њено усвајање изјасни већина  од укупног броја  чланова Школског  одбора.

Члан 26.

 

О сваком питању о којем  се расправља на седници, мора се донети одлука или закључак, а може бити утврђено ко  треба  да их изврши, на који начин и у ком року.

Прихваћена формулација одлуке уноси се у записник.

 

Члан 27.

 

Ако за решење истог питања има више предлога, председник ставља на гласање поједине предлоге оним редом како су изложени.

О сваком предлогу гласа се посебно.

 

 

Члан 28.

Гласање је по правилу јавно.

Чланови Школског одбора гласају на тај начин што се изјашњавају «за» или «против» предлога.

У случају да је број гласова «за» или «против» исти гласање се понавља.

Уколико и после поновљеног гласања није донета одлука, заказаће се нова седница на којој ће се одлучивати о том питању у року од 24 часа.

Јавно гласање врши се дизањем руке или поименично.

По завршеном гласању, председник утврђује резултат гласања и  јавно констатује какву је одлуку донео Школски одбор.

           

 

                                                                 Члан 29.

                                                          

            Тајно се гласа  када Школски одбор  то посебно одлучи.

            Комисија од три члана, коју сачињавају председник и два члана која изабере Школски одбор, спроводи тајно гласање.

            Тајно гласање се врши попуњавањем једнообразних гласачких листића и спуштањем гласачких листића у кутију .

            Комисија утврђује, а председник проглашава резултат тајног гласања.

        

       Члан 30.

Када је дневни ред исцрпљен, председник  закључује седницу.

 

 

ЗАПИСНИК

 

    Члан 31.

На свакој седници Школског одбора води се записник који обавезно садржи:

 • редни број седнице (рачунајући од почетка мандатног периода),
 • место, датум и време одржавања,
 • имена присутних и одсутних чланова (навести имена оправдано одсутних),
 • имена присутних лица који нису чланови,
 • констатацију да седници присуствује потребан број чланова за пуноважно одлучивање,
 • усвојен дневни ред,
 • формулацију одлука о којима се гласало, са назначеним бројем гласова за, против и уздржаних гласова,
 • закључке донете о појединим тачкама дневног реда са назначеним бројем гласова за предлог, против и бројањем уздржаних гласова,
 • време када је седница завршена или прекинута,
 • потпис председавајућег и записничара.

У записник се уносе и изјаве за које поједини чланови изричито траже да се унесу.

Члан 32.

Измене и допуне записника врше се на предлог члана Школског одбора или другог лица које је присуствовало седници , на наредној седници приликом  његовог усвајања.

Члан 33.

 

Записник се саставља и  објављује на огласној табли Школе, најкасније осам  дана по одржаној седници.

          

Члан 34.

 

За извршавање одлука, закључака и других аката Школског одбора одговоран је директор.

 

                                                                Члан  35.

Оригинал записника са евентуалним прилозима чува се у секретаријату школе, као документ трајне вредности.

 

 

КОМИСИЈЕ

 

         Члан 36.

 

            Ради ефикаснијег рада Школски одбор може донети Одлуку о оснивању радних тела – комисија.

Комисије имају најмање три члана.

 

           

 

 

 

ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ

 

Члан 37.

 

На све оно што је није регулисано одредбама овог Пословника примењиваће се одредбе Закона и Статута школе.

 

Члан 38.

 

Тумачење одредаба овог Пословника даје Школски одбор.

 

                                                   Члан 39.

 

Даном ступања на снагу овог Пословника престаје да важи Пословник о раду Школског одбора, ( дел. бр. 1048  од 27.12.2013.године).

 

Члан 40.

 

Овај Пословник ступа на снагу  даном доношења.

 

 

                                                               

 

 

 

                                                                     ПРЕДСЕДНИК ШКОЛСКОГ ОДБОРА 

                                                                              _____________________________                                                                                          Јована Стојанов