мај
Осигурање радника

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ У ПОСТУПКУ НАБАВКЕ  ЗА КОЛЕКТИВНО ОСИГУРАЊЕ ЗАПОСЛЕНИХ

Предмет јавне набавке је колективно осигурање запослених у МШ „Коста Манојловић“ у Смедереву.

Понуђачи морају испунити услове предвиђене чланом 114. Закона о Јавним набавкама.

Критеријум за оцену понуда је „најнижа понуђена цена“.

Понуђачи понуде подносе непосредно или путем поште у затвореној коверти са назнаком „Понуда за Јавну набавку мале вредности колективно осигурањезапослених у Музичкој школи Смедерево - НЕ ОТВАРАТИ“.

Број осигураних лица 83

Осигурани случајеви:

 • Смрт у след незгоде (осигуране суме у РСД) .......... 200,000.00
 • Инвалидитет (осигуране суме у РСД) ...................... 400,000.00

 

Понуђач је дужан да на полеђини коверте назначи назив, адересу, телефон и контакт особу.

Понуде се подносе у року од 8 дана од дана објављивања позива и конкурсне документације

Рок за подношење понуда је до 31.05.2023.год. до 1200 часова.

Благовременим ће се сматрати све понуде које стигну на адресу наручиоца најкасније последњег дана наведеног рока до 1200 часова

Неблаговремене понуде се неће разматрати и биће враћене понуђачима неотворене.

Јавно отварање понуда ће обавити комисија наручиоца, 1.06.2023. са почетком у 1300 часова у просторијама школе уз присуство овлашћених представника понуђача.

Представници понуђача могу учествовати у поступку отварања понуда уз подношење писменог овлашћења издатог од стране понуђача, којим се даје овлашћење представнику да присуствује отварању.

Рок за доношење одлуке о додели уговора је 5 дана од дана отварања понуде.

Контакт особа за додатне информације по овом јавном позиву:

Јасна Ристић, 026/4622-534

Објављено: 23.05.2023

Обавештење
Објављено: 10.05.2023
април
Обавештење 6
Објављено: 04.04.2023
март
Обавештење
Објављено: 06.03.2023

Обавештење ФУК

Обавештавају се заинтересовани да доставе понуде за Едукацију у области интерних контрола.

Едукација запослених у циљу лакшег увођења интерних контрола обухвата:

 • праћење и оцењивање целокупног система увођења интерних контрола,
 • израда процесне орјентације организације,
 • израда регистра ризика и процењивањ ризика,
 • координација развоја и спровођење програма унутрашње контроле,
 • праћење утврђених недостатака и потребних корективних радњи,
 • осигуравање да су запослени упознати са примењивим политикама пословања,
 • извештавање према захтевима интерних и екстерних корисника,
 • израда приручника.

Понуде слати електронским путем на маил школе: office@mskos.edu.rs

Понуде слати до 6.03.2023. до 10 часова. Сва додатна објашњења можете добити путем телефона 0264622534.

Објављено: 01.03.2023
фебруар
Обавештење
Објављено: 09.02.2023
јануар
Обавештење

Позивају се заинтересована предузећа да доставе понуде за радове на санацији унутрашњости првог спрата у згради у улици Дине Манчић 3, у Смедереву. Процењена вредност радова је 2.875.400,00 динара, без урачунатог ПДВ-а. За све неопходне информације можете се обратити путем телефона 0264622534 или лично на адреси школе Милоша Великог 8, Смедерево, у канцеларији секретара. Понуде слати најкасније до 9.02.2023. до 12 часова.

Објављено: 17.01.2023
децембар
Објављено: 21.12.2022
октобар
септембар
Обавештење

У наставку је план писмених провера знања.

 

- Теорија музике -

- класа: Горица Димић

- Рапоред писмених вежби:

 

 1. март - прва група
 2. март - друга група

 

 1. април - прва група
 2. април - друга група

 

Датуми одржавања контролних вежби наставе солфеђа у класи Весне Калуђеровић

 

I разред ОМШ

 1. и 3. фебруар 2023. године
 2. и 5. мај 2023. године

 

III разред ОМШ

 1. и 28 фебруар 2023. године

 

V разред ОМШ

 1. и 31. јануар 2023. године
 2. и 16. мај 2023. Године

 

Маријана Анђеловић

Хармонија - први средње

- писмени задаци: 15/16.12.2022, 5/6.6.2023

- контролне вежбе: 14/15.11.2022, 9/10.3.2023, 3/4.4.2023, 25/26.5.2023

 

Музички инструменти - други средње

- контролне вежбе: 6.10.2022, 3.11.2022, 15.12.2022, 23.2.2023, 23.3.2023, 20.4.2023, 25.5.2023

 

Контрапункт - трећи средње (теоретичари)

- писмени задаци: 3.11.2022, 15.12.2022, 9.3.2023, 25.5.2023

- контролне вежбе: 27.4.2023

 

Контрапункт - трећи средње (вокално-инструментални)

- контролне вежбе: 1.11.2022, 13.12.2022, 7.3.2023, 25.4.2023, 23.5.2023

 

Контрапункт - четврти средње

- писмени задаци: 12/13.12.2022, 8/9.5.2023

контролне вежбе: 31.10.2022, 20/21.2.2023, 13/14.3.2023

 

Невена Радојевић , теорија музике

25.и 30. 11.2022.

03.02.2023.

14.04.2023.

26.05.2023.

 

Тања Петровић , Теорија музике

24/25.10. 2022.

30/31.01.2023.

3/4. 4. 2023.

15/16. 5. 2023.

 

Италијански језик , Светлана Танасијевић

 

 1. година

Контролни задатак: 24. недеља (22. фебруар)

Писмени задатак: 35.недеља

 1. година

Контролни задатак: 24. недеља (21. фебруар)

Писмени задатак: 34.недеља

 

СРПСКИ ЈЕЗИК И КЊИЖЕВНОСТ, РАСПОРЕД ПИСМЕНИХ И КОНТРОЛНИХ ЗАДАТАКА 2022/2023. година

 

ПИСМЕНИ ЗАДАЦИ

КОНТРОЛНИ ЗАДАЦИ

 

1.

2.

3.

4.

 

 

 1. разред

19. 10. 2022.

14.12. 2022.

15. 3. 2023.

24. 5. 2023.

6. 2. 2023.

24.4. 2023.

 1. разред

12. 10. 2022.

14.12. 2022.

22. 3. 2023.

10. 5. 2023.

15. 5.

 

 1. разред

12. 10. 2022.

14.12. 2022.

15. 3. 2023.

17. 5. 2023.

19. 4. 2023.

 

 1. разред

19. 10. 2022.

14.12. 2022.

8. 3. 2023.

10. 5. 2023.

22. 2. 2023.

 

 

Енглески језик

3. разред писмени 21.12.2022, 3.05.2022.; контролни 12.10, 9.11, 2501.2023, 8.3.2023

2. разред 14.12, 5.05.2023. - писмени; контролни 12.10, 9.11, 1.02.2023, 8.03.2023

1. разред 14.12, 5.05.2023 - писмени; контролни 12.10, 9.11, 1.02.2023, 8.03.2023 - контролни

 

Математика

3. разред писмени - 22.11, 27.12, 28.03.2023, 16.05.2023 ; контролни - 12.11, 28.02.2023, 4.04.2023.

2. разред писмени 13.11, 18.12, 28.03.2023, 16.05.2023; контролни - 10.11, 28.02.2023, 25.04.2023.

1. разред писмени 7.11, 26.12, 27.03.2023, 15.05.2023, контролни - 27.02, 17.04.2023

Објављено: 20.09.2022